'מסע ישראלי' – משרד החינוך ותנועת מבראשית

מחקר מעצב מלווה לתכנית 'מסע ישראלי מבראשית' שנועדה לחזק את זהותו האישית, היהודית והציונית של התלמיד ולחברו לעצמו, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לעמו ולמדינתו.

מטרת המחקר המלווה

  • מדידה וקבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה לגבי שינויים בעמדות ותפיסות ערכיות– חיזוק הזהות החיבור והזיקה, בתחומים: זהות יהודית, מדינת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, קהילה וחברה.
  • מדידה וקבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה לגבי איכות תרומה עוצמת החוויה ושביעות רצון בתחומים: הדרכה, תנאים פיזיים, ניהול וארגון, דינמיקה חברתית, מסכם.
  • מדידה וקבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה לגבי המשמעות החשיבות והתרומה של הפעילויות ומעגלי הזהות: פעילויות ספציפיות המוגדרות במסע, מעגלי הזהות.
  • מדידה וקבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה בפרספקטיבה נוספת של אנשי מקצוע של איכות המסע בתחומים: ניהול וארגון, דינמיקה בקבוצה, הדרכה, פעילויות לפי ימים.

אוכלוסייה: תלמידי י"א ו-י"ב

תחום: חינוך נוער וצעירים

N > 20,000

שיטת מחקר: משלב כמותי ואיכותני

מערך מחקר: Longitudinal, repeated measures

 מחקרים נוספים