כללי APA

כללים לכתיבה אקדמית / מדעית סגנון APA מהדורה 6 [אחרונה].

כללי דיווח לנתונים מספריים בגוף הטקסט
כללי דיווח לתוצאות בטבלאות
ראשי תיבות וסמלים סטטיסטיים
כללים לכתיבת ביבליוגרפיה (עברית)
כללים לכתיבת ביבליוגרפיה (אנגלית)
הצגת נתונים תיאוריים בטבלה

חיפוש

דילוג לתוכן